SAMKRAFT - en metodutvecklingsinsats i Luleå

Samkraft erbjuder en motiverande, kravställande och stärkande verksamhet till den som bidrar med sin vilja och sitt mod att jobba för sin egen utveckling.  Målet är studier, arbete och ett självförsörjande liv.

 

Samkraft bidrar med stödjande insatser som utgår från deltagarens behov och bygger på deltagarens delaktighet. Insatserna är jobb-och studierelaterade, hälsorelaterade, kompetenshöjande samt sociala och i övrigt fokuserade på vad deltagaren kommer fram till att hen behöver.Vi arbetar utifrån helhethetsperspektiv på människan, livet och yrkeslivet, med fokus på vad som ger upphov till, och vidmakthåller den hälsa man behöver för att kunna leva ett självständigt självförsörjande liv.

Syfte

Att utifrån forskning och evidensbaserade metoder utforska hur man kan erbjuda samlade, strukturerade, lösningsinriktade och individuellt anpassade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser.

Målgrupp

Målgrupp är medborgare i kommunen i åldrarna 16–64 år med behov av arbetslivsinriktade insatser och samlat stöd från flera myndigheter för att för att finna, få och behålla egen försörjning.

Mål

  • Att hitta väl fungerande strukturerade arbetssätt och evidensbaserade metoder för att i samverkan med deltagare skapa en bra grundläggande insats.

  • Att skapa insatser med parallella, flexibla aktiviteter som ger tydlig progression mot hälsa, välbefinnande och egen försörjning.

  • Att insatsen bidrar till att implementera ett strukturerat arbetssätt med långsiktiga lösningar för deltagare i ett större sammanhang i kommunen.

Kontaktperson