top of page
Hund ger high five

Finsam

Finsam finansiell samordning

När myndigheter samordnar sina resurser och sitt kunnande, kan de på ett kraftfullt sätt stödja människor i svåra livssituationer. Målet är egen försörjning och bättre livskvalitet. Finansiell samordning i samordningsförbund är unik verksamhet som lönar sig för både människor och samhälle.

Genom finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet finns möjligheter för stat och kommuner att samordna rehabiliteringsinsatser.

Den finansiella samordningen ska underlätta en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas för aktiviteter som syftar till att man samverkar för att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.

Samordningsförbundet får inte ägna sig åt myndighetsutövning gentemot enskilda personer. Det ansvarar således inte för rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder i enskilda fall. De samverkande parterna har kvar sitt ansvar för rehabilitering och annat stöd till enskilda personer.

En kort instruktionsfilm till finansiell samordning (finsam)

Samverkande parter

För att finansiell samordning ska komma till stånd krävs att Försäkringskassa, arbetsförmedling, landsting/region och kommun deltar som samverkande parter. Den finansiella samordningen ska bedrivas genom ett fristående samordningsförbund där parterna är representerade. Samordningsförbundet är en offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet.

Läs mer på Finsams hemsida här

Syfte och mål

Målgruppen för de insatser som ett samordningsförbund finansierar, består av personer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna. Ett annat viktigt syfte med finansiell samordning är att förhindra att människor hamnar i en gråzon mellan myndigheter och förhindra rundgång mellan olika aktörer.

Ett samordningsförbund ska besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen samt stödja samverkan mellan samverkansparterna. Förbundet ska, inom ramen för den finansiella samordningen, finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder inom de samverkande parternas ansvarsområde. Förbundet svarar också för lokal uppföljning och utvärdering.

bottom of page