top of page

Pågående insatser

dog-5621146_edited.jpg

MyKey

MyKey är ett projekt som pågår under tiden 2021.08.01 – 2023.06.30.

Projektägare är Arbetsmarknadsförvaltningen Luleå kommun och finansieras av Samordningsförbundet Södra Norrbotten.

dog-5621146_edited.jpg

Ett steg till

Syfte och mål för insatsen är att skapa enhetliga riktlinjer och ett enhetligt förhållningssätt när det gäller samverkan kring individer som hamnat i rundgång mellan olika system eller ”sitter fast” i ett.  I Älvsby kommun.

dog-5621146_edited.jpg

SAMKRAFT

En metodutvecklingsinsats i Luleå som erbjuder en motiverande, kravställande och stärkande verksamhet till den som bidrar med sin vilja och sitt mod att jobba för sin egen utveckling. Målet är studier, arbete och ett självförsörjande

dog-5621146_edited.jpg

Steget fram

Syfte; att implementera ett strukturerat arbetssätt som ger långsiktiga lösningar för individen samt att bidra till Älvsbyns kommuns företags arbetskraftsförsörjning. 

Avslutade insatser

giu-vicente-Ng2n54lAKcs-unsplash.jpg

TIDSAM

Syfte; att i kommunen och öppenvårdspsykiatrin i Piteå bygga upp ett fungerande vård- och stödprogram för personer med psykossjukdom och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

giu-vicente-Ng2n54lAKcs-unsplash.jpg

Samverkansteam Luleå

Parternas tidigare gemensamma arbete med arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser inom insatserna Rehabteam 30+ och Arena ungdom, har omformats till Samverkansteam Luleå och Beredningsgrupp Luleå.

giu-vicente-Ng2n54lAKcs-unsplash.jpg

Etablering kvinna

Projektet är ett samarbete i första hand mellan Piteå kommun med Kompetensförsörjning, Flyktingsamordning och Socialtjänsten samt Arbetsförmedlingen. Pågår under tiden 2020-01-01 – 2022-06-30.

giu-vicente-Ng2n54lAKcs-unsplash.jpg

Rehabteam 30+

En insats som avslutades 20191201 vars syfte  var att ge stöd till individer med lång väg till arbetsmarknaden och med behov av insatser från minst två av de samverkande parterna. Rehabteam 30+ arbetade med individer som hade

Lyckligt par

MOA

Syftet är att unga i åldern 15-29 år som varken arbetar eller studerar har närmat sig arbetsmarknaden eller studier. Att genom utvecklat samarbete mellan aktörerna förkorta tiden när de unga inte har någon aktivitet. Flera kommuner.

.jpg

Plattform ASF

Plattform för socialt företagande och arbetsintegration. Projektägare är Samordningsförbundet Södra Norrbotten, samverkanspart är Coompanion. Samarbetspartners är Piteå och Älvsbyns kommun.

giu-vicente-Ng2n54lAKcs-unsplash.jpg

LOTS

Bakgrunden var att tidigare insatser Arena Ungdom och Rehabteam 30+ hade uppmärksammat behov av stödjande inspirerande aktiviteter som komplement till ren myndighetsutövning. Arbetet startade 2019-03-01.

giu-vicente-Ng2n54lAKcs-unsplash.jpg

På rätt väg

Metodutveckling för Försörjningsstöd och Försäkringskassan kring målgruppen sjukskrivna med nedsatt arbetsförmåga utan sjukpenninggrundande inkomst och som uppbär försörjningsstöd. 

giu-vicente-Ng2n54lAKcs-unsplash.jpg

Förstudie IPS

IPS (Individual Placement and Support) är en evidensbaserad rehabiliteringsmetod med målet att stötta personer med psykossjukdom och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I Luleå kommun.

giu-vicente-Ng2n54lAKcs-unsplash.jpg

Projekt Arenan

Projektägare är Arbetsmarknadsförvaltningen tillsammans med Socialförvaltningen, Luleå kommun. Samarbetsparter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Norrbotten/Närpsykiatrin. 

giu-vicente-Ng2n54lAKcs-unsplash.jpg

Arena Ungdom

Syftet med insatsen var att samordna insatser så att individen som var föremål för samordning skulle undvika att hamna i rundgång mellan parterna samt att genom gemensamma insatser stärka individer som på grund av olika

giu-vicente-Ng2n54lAKcs-unsplash.jpg

PLUGG-UT

Uppdraget med att arbeta med alla parter och upprätta en hållbar processkarta med insatser för övergången från gymnasieskola till arbetsliv för ungdomar med funktionshinder slutfördes under våren

bottom of page