Pågående insatser

 

Plattform ASF

Projektet bedrivs med aktiviteter i alla förbundets kommuner och är en förbundsövergripande insats. Projektägare är Samordningsförbundet Södra Norrbotten, samverkanspart är Coompanion Norrbotten Samarbetspartners är Piteå kommun och Älvsbyns kommun.

Projekt Arenan

Projekt Arenan är ett tvåårigt kommunalt projekt, och projektägare är Arbetsmarknadsförvaltningen tillsammans med Socialförvaltningen, Luleå kommun. Samarbetsparter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Norrbotten/Närpsykiatrin. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Samverkansteam och Beredningsgrupp

Parternas tidigare myndighetsgemensamma arbete med arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser inom insatserna Rehabteam 30+ och Arena ungdom, har omformats till Samverkansteam Luleå och Beredningsgrupp Luleå.

Förstudie IPS

IPS (Individual Placement and Support) är  en evidensbaserad rehabiliteringsmetod med målet att stötta personer med psykossjukdom och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Målet är att få ett lönearbete på en arbetsplats som individen själv valt, Luleå kommun.

SAMKRAFT

En metodutvecklingsinsats i Luleå som erbjuder en motiverande, kravställande och stärkande verksamhet till den som bidrar med sin vilja och sitt mod att jobba för sin egen utveckling.  Målet är studier, arbete och ett självförsörjande liv.

 

Steget fram

Syfte; att implementera ett strukturerat arbetssätt som ger långsiktiga lösningar för individen samt att bidra till Älvsbyns kommuns företags arbetskraftsförsörjning. Att alla deltagare ska känna sig delaktiga och få makt över sin egen väg mot arbete/studier.

Etablering kvinna

Projektet är ett samarbete i första hand mellan Piteå kommun med Kompetensförsörjning, Flyktingsamordning och Socialtjänsten samt Arbetsförmedlingen. 

Det finns behov av att förbättra samarbetet mellan de inblandade parterna för att skynda på processen.

Ett steg till

Syfte och mål för insatsen är att skapa enhetliga riktlinjer och ett enhetligt förhållningssätt när det gäller samverkan kring individer som hamnat i rundgång mellan olika system eller ”sitter fast” i ett. 
Insatsen pågår i Älvsby kommun.

MOA

Syftet är att unga i åldern 15-29 år som varken arbetar eller studerar har närmat sig arbetsmarknaden eller studier. Att genom utvecklat samarbete mellan aktörerna förkorta tiden när de unga inte har någon aktivitet. Samverkan mellan flera kommuner.

TIDSAM

Syfte; att i kommunen och öppenvårdspsykiatrin i Piteå bygga upp ett fungerande vård- och stödprogram för personer med psykossjukdom och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som syftar till att motverka utanförskap och främja målgruppens möjlighet till jämställdhet i samhället.

 

Kommande insatser

Hikikomori

En förstudie i form av en kartläggning är genomförd hösten 2020 med stöd av Socialförvaltningen och Arbetsmarknadsförvaltningen i Luleå. Syftet är att  skaffa kunskaper om och påbörja ett utvecklingsarbete för förslag till insats för unga med psykisk ohälsa s.k. hemmasittare.

 

Avslutade insatser

LOTS

Bakgrunden var att tidigare insatser Arena Ungdom och Rehabteam 30+ hade uppmärksammat behov av stödjande inspirerande aktiviteter som komplement till ren myndighetsutövning.
Arbetet startade 19.03.01 och pågick till 2020.12.31. 

Arena ungdom

Syftet med insatsen var att samordna insatser så att individen som var föremål för samordning skulle undvika att hamna i rundgång mellan parterna samt att genom gemensamma insatser stärka individer som på grund av olika orsaker stått utanför arbetsmarknaden en längre tid.

Rehabteam 30+

En insats som avslutades 20191201 vars syfte  var att ge stöd till individer med lång väg till arbetsmarknaden och med behov av insatser från minst två av de samverkande parterna. Rehabteam 30+ arbetade med individer som hade lång tid i utanförskap.

På rätt väg

Metodutveckling för Försörjningsstöd och Försäkringskassan kring målgruppen sjukskrivna med nedsatt arbetsförmåga utan sjukpenninggrundande inkomst och som uppbär försörjningsstöd. Samarbetspartners Regionen och Arbetsförmedlingen.

priscilla-du-preez-WFBVn6fSgys-unsplash.

Plugg-ut

Uppdraget med att arbeta med alla parter och upprätta en hållbar processkarta med insatser för övergången från gymnasieskola till arbetsliv för ungdomar med funktionshinder slutfördes under våren 2014.