top of page
Bunny Kisses

Om oss

Om oss

Samordningsförbundet Södra Norrbotten bildades 1 januari 2020 efter en sammanslagning av förbunden Pyramis i Luleå kommun, Activus i Piteå kommun och Consensus i Älvsbyns kommun. Från och med 1 juni 2021 ingår även Bodens kommun i förbundet.

Samordningsförbundet Södra Norrbotten har en styrelse med representanter från Luleå, Boden, Piteå och Älvsbyns kommun, Region Norrbotten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Förbundet har sitt kansli i Luleå. Se kontaktuppgifter här

Vår uppgift

Samordninsgförbundets uppgift är att stödja och utveckla samverkan mellan parterna, finansiera rehabiliteringsinsatser, besluta på vilket sätt tillgängliga medel ska användas samt svara för uppföljning och utvärdering av insatserna.

Genom Samordningsförbundet har parterna unika möjligheter att överblicka behov av samverkande insatser, ta initiativ till samverkande insatser och verka genom förbundets egna övergripande aktiviteter. Förbundet identifierar och stödjer gemensamma synsätt och arbetssätt för målgrupper i utanförskap. Förbundet ska finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder inom de samverkande parternas ansvarsområde.

Vi arbetar utifrån förhållningssättet att ”Alla kan och vill”.

Samverkande insatser med och för individer utgår från deras behov, att de känner delaktighet och har möjlighet att påverka planeringen och genomförandet av insatserna. Individens egen kraft och motivation är också en viktig utgångspunkt. Vi arbetar utifrån förhållningssättet att ”Alla kan och vill”.

Fyra fokusområden

Individen i centrum

Den enskilde individens behov utgör grunden för de samordnade aktiviteter som Samordningsförbundet finansierar. Huvuddelen av förbundets insatser avser stöd till enskilda individer. De ska göra skillnad för den enskilde och leda närmare egen försörjning. Individens delaktighet skall alltid eftersträvas. Eftersom våra parter har uppdrag att arbeta för jämställdhet ska det förhållningssättet även genomsyra våra insatser. 

Med utgångspunkt från individens behov, är parternas vilja att ett lösningsfokuserat arbetssätt ska prägla allt samverkansarbete. Förslag och idéer från dem som möter våra medborgare i det dagliga arbetet ska stimuleras.

Mål

Individer som deltar i samordnad rehabilitering ska få arbete, påbörja studier eller vara i annan behovsanpassad lösning efter avslutad aktivitet.

Utveckling

Att kontinuerligt förnya och utveckla parternas samordnade insatser med metoder och arbetssätt är en central uppgift inom förbundet.

Förbundet ska verka för att parterna utvecklas tillsammans i en alltmer integrerad samverkan. En strategi mot en mer stabil och långsiktig samverkansverksamhet som bygger på lokalt lärande och möter den insikt om att omständigheter i och runt en samverkansinsats förändras kontinuerligt, både utifrån individers behov och utifrån myndigheternas krav.  Verksamheter i en integrerad samverkan kan vara olika gemensamma arenor, finansiering av insatser, samordnad ledning och styrning av verksamheter, kompetensutveckling, information/kommunikation, och omvärldsbevakning.

Mål

Målet är att motverka stuprörsorganiserade insatser och jobba med individen i centrum.

Arbetssätt/processer

Att kontinuerligt förnya och utveckla parternas samordnade insatser med metoder och arbetssätt är en central uppgift inom förbundet.

Förbundet ska verka för att parterna utvecklas tillsammans i en alltmer integrerad samverkan. En strategi mot en mer stabil och långsiktig samverkansverksamhet som bygger på lokalt lärande och möter den insikt om att omständigheter i och runt en samverkansinsats förändras kontinuerligt, både utifrån individers behov och utifrån myndigheternas krav.  Verksamheter i en integrerad samverkan kan vara olika gemensamma arenor, finansiering av insatser, samordnad ledning och styrning av verksamheter, kompetensutveckling, information/kommunikation, och omvärldsbevakning.

Ekonomi

Ett övergripande mål med finansiell samordning är att individens beroende av offentlig försörjning ska minska. Nyttjande av samhällets resurser ska ske på ett så effektivt sätt som möjligt både ur individens perspektiv och ur det samhällsekonomiska perspektivet. Samordningsförbundet ska uppnå god ekonomisk hushållning.

Mål

Individer som deltar i samordnad rehabilitering ska få arbete, påbörja studier eller vara i annan behovsanpassad lösning efter avslutad aktivitet.

bottom of page