top of page

Tidiga insatser - Tidsam

Pågår under tiden 2019-04-01 – 2021-03-31. Insatsen samfinansieras tillsammans med Socialförvaltningen.

Syfte

Att i kommunen och öppenvårdspsykiatrin i Piteå bygga upp ett fungerande vård- och stödprogram för personer med psykossjukdom och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som syftar till att motverka utanförskap och främja målgruppens möjlighet till jämställdhet i samhället. Ge den enskilde möjlighet att finnas i ett sammanhang, möjlighet till meningsfull vardag och ökade förutsättningar för återhämtning.

För att möjliggöra för den enskilde återgå/få arbete/studier har projektet  också till syfte att arbeta efter evidensbaserad metod; IPS-modellen (Individuell Placement and Support) som är en utveckling och en standardiserad och manualbaserad form av Supported employment. Även den evidensbaserade metoden ESL (Ett självständigt Liv) planeras användas som komplement både individuellt och om möjligt i grupp.

Mål

  • Målet för verksamheterna är att skapa ett lokalt vård- och stödprogram för målgruppen och som ska erbjudas alla över 18 år i Piteå med psykossjukdom och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som nyligen insjuknat/blivit utredda för sin diagnos.

  • 30 personer ska löpande kunna delta i Insatsen.

  • 50 % av deltagarna ska ha kommit i arbete eller utbildning 12 månader efter avslutad tid i insatsen.

  • Minst 75 % av deltagarna  upplever att livssituationen förbättras efter deltagande i insatsen. 

bottom of page