top of page

Steget fram

Syfte

Att implementera ett strukturerat arbetssätt som ger långsiktiga lösningar för individen samt att bidra till Älvsbyns kommuns företags arbetskraftsförsörjning. Att alla deltagare ska känna sig delaktiga och få makt över sin egen väg mot arbete/studier och samtidigt känna sig delaktiga och inkluderade i samhället.

Syftet är att skapa och följa aktiviteter för att möjliggöra för deltagare att möta kunder/människor i så arbetsnära situationer som möjligt. Effekten kan bli att en verksamhet byggs upp som kan överleva efter projektets slut. En verksamhet som förser samverkande partner med aktiviteter/arbetsträning som de kan använda sig av under olika skeenden i en persons rehabilitering till arbete eller studier.

Målgrupp

Personer över 18 år som på grund av antingen medicinska, psykiska, sociala eller arbetsmarknadsrelaterade problem behöver ett sammanhållet stöd för att gå vidare till en långsiktig lösning med arbete eller studier. Samtliga samverkanspartners kan remittera till projektet.

Mål

  • Att minst 10 arbetsträningsplatser vid Älvsbyns kommun är tillgängliga för projektdeltagarna.

  • Att minst 50 % av deltagarna går vidare till studier eller arbete.

  • Att 90 % av alla deltagare upplever att de har minskad ohälsa eller har minskat riskpåverkan från de faktorer som påverkar hälsa och mående.

  • Att skapa en fungerande verksamhet som kan tillhandahålla arbetsträning som har möjlighet att implementeras i ordinarie verksamhet hos någon av de samverkande parterna i Finsam.

Kontaktpersoner

bottom of page