top of page
lucas-wesney-HZt0bXe8Lig-unsplash.jpg

Samverkansteam Luleå

Samverkansteam Luleå och Beredningsgrupp Luleå

Syftet är att samordna insatser så att individen undviker att hamna i rundgång mellan parter/olika myndigheter. Gemensamma myndighetsövergripande insatser ska stödja individer, som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden eller studier.  

Verksamhet

Parternas tidigare myndighetsgemensamma arbete med arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser inom insatserna Rehabteam 30+ och Arena ungdom, har omformats till Samverkansteam Luleå och Beredningsgrupp Luleå.

Dessa består av medarbetare från de olika parterna/myndigheterna, som arbetar tillsammans med deltagare, för att gör stegförflyttningar och nå de individuellt uppsatta målen.

Beredningsgrupp Luleå har till uppgift att  ta emot, hantera och bedöma inkomna ansökningar om att få stöd av insats inom flerpartssamverkan. Ansökan skickas in av parterna/myndigheterna tillsammans med aktuell individ. Beredningsgruppen samråder och ger därefter en framåtsyftande rekommendation, som kan omfatta myndighetsgemensamma insatser, exempelvis Samverkansteam Luleå. Om inte flerpartsgemensamma insatser bedöms vara det mest verkningsfulla vid ansökningstillfället, kan rekommendationen istället omfatta andra enskilda insatser eller stöd, som inte sker i flerpartssamverkan. Individens egna önskemål ska vara i fokus.

 

Samverkansteam Luleå tar emot deltagare via Beredningsgruppen, och erbjuder exempelvis vägledning, coachande samtal, resursinventering enskilt eller i grupp, stöd i kontakter med olika myndigheter, praktik, arbetsträning, stöd mot arbete eller studier.

Målgrupp

Målgruppen är personer i åldrarna 16–64 år som står långt från arbetsmarknaden och som har behov av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser, från minst två av parterna.

Mål

  • Varje deltagare ska få stöd i processen med att nå egen försörjning genom arbete eller utbildning, eller få annan lämplig insats utifrån behov och förutsättningar.

  • Under 2021 ska 100 nya deltagare erbjudas stöd av Samverkansteam Luleå.

  • Beredningsgrupp Luleå ska under 2021 hantera inkomna ansökningar och ge rekommendationer kring insatser, samt därutöver ge fördjupade rekommendationer för 20 ärenden.

  • Minst 40 % av avslutade deltagare i Samverkansteam Luleå, ska gå till arbete eller studier.

  • Samtliga deltagare som avslutas utan att gå till arbete eller utbildning ska återföras till aktuell part, tillsammans med en handlingsplan med framåtsyftande rekommendationer.

bottom of page