top of page

LOTS

Bakgrunden var att tidigare insatser Arena Ungdom och Rehabteam 30+ hade uppmärksammat behov av stödjande inspirerande aktiviteter som komplement till ren myndighetsutövning.
Arbetet startade 19.03.01 och pågick till 2020.12.31. Till att börja med i Samordningsförbundet Pyramis som sedan blev Samordningsförbundet Södra Norrbotten när vi 2020 gick samman med kommunerna Älvsbyn och Piteå.


Syftet var att stödet skulle erbjuda ett mervärde ur ett försörjnings- och hälsoperspektiv för individen och för samhället i stort. Lots skulle tillhandahålla stöd som bidrog till att deltagares process fortgick genom att dennes bild av sina egna möjligheter vidgades så att hen själv upplevde möjlighet att påverka och styra sin egen utveckling mot ett självförsörjande liv.


Målet var att förkorta deltagares ledtider i insatsen och både deltagaren och myndigheterna skulle uppleva deltagarens avslut i insatsen på grund av deltagarens egen försörjning, studier, arbete eller annan lämplig insats.


Metoderna vara att Lotsen arbetade både med enskild individ i olika aktiviteter samt i grupp med flera deltagare åt gången. Allt detta skedde i nära samverkan mellan myndigheter via Samverkansteamet bestående av handläggare från fyra samverkande myndigheter.


Målgruppen var kommunmedborgare mellan 16-64 år.

Deltagares egna kommentarer:

”Skönt komma ut. Vill gärna ha mer Bild och Kreativ verkstad.”

”Fick hjälp till studier. Vågar ta mig ut. Jättenöjd.”

”Skulle växa mer av betalt arbete.”

”Bra rent generellt. Tröskeln lite väl låg ibland. Men samtidigt måhända del av syftet. Annars trevligt och bra att komma ut.”

bottom of page