top of page
lucas-wesney-HZt0bXe8Lig-unsplash.jpg

Förstudie IPS

Förstudie IPS

IPS (Individual Placement and Support) är  en evidensbaserad rehabiliteringsmetod med målet att stötta personer med psykossjukdom och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som nyligen insjuknat/blivit utredda för sin diagnos som vill och kan arbeta, att få ett lönearbete på en arbetsplats som individen själv valt.

Bakgrund

Försörjningsstödsenheten har beviljats extra medel under 2020 för att undersöka möjligheterna för en insats  utifrån metoden IPS. Metoden syftar till att stötta personer med psykisk funktionsnedsättning att lyckas på den vanliga arbetsmarknaden. IPS-metoden föregås inte av några bedömningar kring arbetsförmåga. Erfarenheter och kunskap kring vilka eventuella anpassningar som krävs fås genom att individen testar sig fram på arbetsplatsen.

En framgångsrik insats för målgruppen med nämnda metod pågår sedan 1,5 år i Piteå där Socialtjänsten och Psykiatriska öppenvården samverkar och arbetar tillsammans utifrån metoden. Kunskap om och inspiration från denna insats ligger till grund för att pröva om arbetssättet skulle kunna användas för motsvarande målgrupp i Luleå kommun.

Syfte

Syftet är att i en förstudie byggs kunskap om målgrupp och hur ett metodutvecklingsprojekt utifrån IPS skulle kunna starta i Luleå.

Mål för studien

  • En inventering ska ge en bild av antalet personer mellan 18–64 år som med psykossjukdom och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som nyligen insjuknat/blivit utredda för sin diagnos.

  • Förstudien ska ge information om hur en verksamhet i samverkan byggd på metoden IPS skulle kunna startas upp  och organiseras utifrån parternas verksamheter i Luleå.

Målgrupp för inventering

Målgruppen är vuxna Luleåbor över 18 år med psykossjukdom och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som nyligen insjuknat/blivit utredda för sin diagnos och som är sjukskrivna med försörjning i form av till exempel sjukpenning, aktivitetsersättning eller försörjningsstöd.

 

Projektägare är Luleå kommun, socialförvaltningen och Region Norrbotten Luleå Närpsykiatri. Samarbetspartner är Arbetsmarknadsavdelningen, Luleå kommun.

Förstudien följs av Styrgrupp Arenan och styrelsen för Samordningsförbundet Södra Norrbotten.

 

Förstudien pågår under tiden 20201214–20210415

bottom of page