top of page
lucas-wesney-HZt0bXe8Lig-unsplash.jpg

Etablering kvinna

Etablering kvinna

Insatsen finansieras till större del av samordningsförbundet och samfinansieras tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen. Insatsen ska pågå under tiden 2020-01-01 – 2022-06-30.

2,5 heltidstjänster och en extratjänst på heltid arbetar i insatsen.

Av det totala antalet som ingår i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag bedömer man att 45 individer, varav merparten är kvinnor med bristfällig eller ingen utbildning, behöver insatser som inte kan erbjudas idag.

Det finns behov av att utveckla metoder ur ett holistiskt perspektiv. Detta eftersom målgruppen har en komplex situation med hälsoproblem, analfabetism, kulturkonflikter, syn på jämställdhet osv.

Syfte

Syftet är att stärka nyanlända kvinnors kompetens så att de kan tillgodogöra sig vidare studier hos olika utbildningsaktörer och SFI för att på så sätt närma sig arbetsmarknaden.

Projektet är ett samarbete i första hand mellan Piteå kommun med Kompetensförsörjning, Flyktingsamordning och Socialtjänsten samt Arbetsförmedlingen. 

Det finns behov av att förbättra samarbetet mellan de inblandade parterna för att skynda på etableringsprocessen.

De metoder som tas fram inom projektet kommer senare att användas i tillämpliga delar inom fler verksamheter.

Varje deltagare kommer att få en individuell utvecklingsplan.  Den baseras på de kunskaper och erfarenheter deltagarna redan besitter så som matlagning, hemkunskap, jordbruk/trädgård, vård av äldre anhöriga, vård omhändertagande av barn, hantverk m.m.

Mål

  • Löpande ska 15 deltagare erbjudas plats i insatsen.

  • Deltagaren ska ges stöd att upparbeta generell arbetsförmåga samt utveckla den kunskap man redan besitter.

  • Deltagaren ska ha utvecklat sin talade svenska.

  • Deltagaren ska ha ökat sitt självförtroende så att de hanterar det nya sammanhanget Sverige.

  • Utveckla arbetssätt som ökar anställningsbarheten och stärker individer som står särskilt långt från arbetsmarknaden.

  • Skapa en etableringsprocess på arbetsmarknaden för nyanlända kvinnor i samverkan mellan relevanta aktörer.

bottom of page